سوق دادن شهروندان به استفاده از مترو با نگرش زیباشناختی

برای سوق شهروندان به این سو باید از هزینه بازگشایی گره‌های ترافیکی کاست و به فکر تامین نیازهای مسافران وسایل حمل‌ونقل عمومی و پیاده‌راه‌ها باشیم. چنانچه امکانات لازم در شعاع وسایل حمل‌ونقل عمومی و پیاده‌راه‌های بزرگ تامین شود خودبه‌خود تحولی عظیم در سبک زندگی مردم پیش می‌آید. در اینجا هم اگر به اولویت‌های وسایل حمل‌ونقل عمومی و همچنین موارد زیباشناختی آن توجه شود، می‌توانیم میزبان میلیون‌ها شهروند در وسایل حمل‌ونقل عمومی باشیم.

تاثیر درآمدهای ناپایدار بر ترافیک شهری

در چند دهه گذشته همواره شاهد تغییرات کاربری زمین شهری از طریق کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری و همچنین تخلفات حاصل از استفاده از کاربری های غیرمجاز در سطح شهر به طرق گوناگون هم از طرف شهروندان و هم نهادهای مختلف بوده ایم. این موضوع با فلسفه وجودی طرح های جامع که بر اساس مطالعات جمعیتی، اندازه شهر، تعیین سرانه و تراکم جمعیتی و ساختمانی در هر پهنه و لحاظ نمودن مطالعات گوناگون دیگر از جمله طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهیه می شود در تضاد است. در نتیجه این اقدامات ما شاهد ترافیک و آلودگی های ناشی از آن در چند دهه گذشته با وجود ساخت صدها کیلومتر بزرگراه و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر می باشیم.

محله بر مدار پیاده محوری

ایجاد یک خیابان یا فضای عمومی پیاده­ مدار و تجهیز کامل آن برای پیادگان ضمن صرف هزینه گزاف، زمانی می تواند کاملاً مفید فایده باشد که نخست مکان یابی درستی برای آن به انجام رسیده باشد و تازه معلوم نیست در الویت دسترسی­ پیاده و متصل آن به حمل و نقل عمومی باشد، در غیر اینصورت این مجموعه خود می تواند به عنوان عاملی جهت ایجاد سفرهای درون شهری متکی بر خودرو و تشدید ترافیک و آلودگی­ های زیست محیطی ناشی از رفت آمد خودروهای شخصی منجر شود