کتابخانه

ارسال شده در توسط معینی
عابرشهر | AberShahr > کتابخانه

– مقالات

– لینک دانلود مقاله ی:  A Planner’s Day, Knowledge and Action in Commubicative Practice; Healey Patsy 1992; APA Journal

– لینک دانلود گزارش: ساختار فضایی شهر تهران؛ محدودیت ها و فرصت هایی برای توسعه آتی؛ برتو آلن ۱۳۸۱؛ سازمان ملی زمین و مسکن.

– لینک دانلود مقاله ی: بررسی چالش های موجود GIT در شهرداری تهران؛ معینی سید مهدی ۱۳۸۳؛ شهرنگار مهر ۱۳۸۳ شماره ۲۷.

– لینک دانلود مقاله ی: شهرسازی کاغذی؛ معینی سید مهدی، زرین شهریار ۱۳۸۵؛ شهرنگار سال ششم مرداد ۱۳۸۵. شماره ۳۶

– لینک دانلود مقاله ی: طرح جامع عابر پیاده پاریس؛ معینی سید مهدی ۱۳۸۵؛ شهرنگار سال هفتم آبان ۱۳۸۵ شماره ۳۸.

– لینک دانلود مصاحبه ی: فضاهای شهری و جایگاه آن در طرح های توسعه شهری؛ معینی سید مهدی، مدنی پور علی ۱۳۸۵؛ شهرنگار سال هفتم بهمن ۱۳۸۵ شماره ۳۹.

– لینک دانلود مقاله ی: چرا ممیزی مجدد؟ ؛معینی سید مهدی ۱۳۸۵؛ شهرنگار سال هفتم آبان ۱۳۸۵ شماره ۳۸٫

– لینک دانلود مقاله ی: لزوم هماهنگی بین خانواده اسناد هدایت و کنترل توسعه شهر تهران ۱۳۸۶؛ معینی سید مهدی؛ شهرنگار سال هشتم مهر ۱۳۸۶ شماره ۴۳.

– لینک دانلود مقاله ی: نقش اطلاعات در توسعه زیرساخت اطلاعات جغرافیایی (GII)؛ معینی سید مهدی ۱۳۸۶؛ شهرنگار سال هشتم دی ۱۳۸۶ شماره ۴۴.

– لینک دانلود مقاله ی: زندگی پیاده ی ایمن، دسترسی پیاده به ایستگاه های حمل و نقل عمومی؛ معینی سید مهدی ۱۳۹۰؛ ویژه نامه منظر شماره ۱۵، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.

– لینک دانلود مقاله ی: ارزیابی تسهیل حرکت پیاده در محور انقلاب (میدان انقلاب اسلامی-چهارراه ولی عصر (عج))؛ بابابیک مصطفی ۱۳۹۶؛ دانش شهر ۴۱۰، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.

– لینک دانلود مقاله ی: رفتار عابرپیاده در ارتباط با مکان های مسکونی و تجاری؛ معینی سید مهدی ۱۳۸۶؛ هنرهای زیبا شماره ۳۲٫

– لینک دانلود مقاله ی: بررسی ایجاد محدوده پیشنهادی طرح ترافیک شیراز از منظر ساکنین شهر؛ عسگری علی, معینی سیدمهدی, گلی علی ۱۳۹۱؛ مدیریت شهری شماره ۲۸٫

لینک دانلود گزارش دانش شهر: فرصت ها و چالش های احداث پیاده- راه در تهران؛ ارزیابی و مقایسه ۱۱ پیاده راه تهران، فلاح منشادی، روحی، خداوردی (۱۳۹۲)، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران.

– کتب

– لینک دانلود کتاب ارزشمند: Global Street Design Guide; Global Designing Cities Initiative 2016.

– لینک دانلود کتاب نفیس: Urban Street Design Guide; National Association of City Transportation Officals 2013.

– لینک دانلود کتاب: Pedestrian planning and design guide; NZ Transport Agency 2009.

– لینک دانلود کتاب: Bus Rapide Transit Planning Guide; ITDP 2007.

-لینک دانلود کتاب: Walkable City by Jeff Speck