New Urbanism

عابرشهر | AberShahr > New Urbanism

انتخاب شیوه زندگی در شهر توسط برنامه‏ ریزان یا شهروندان؟

برنامه‏ ریزی شهری به عنوان یک تخصص از اوایل قرن بیستم ظهور کرد، به اعتقاد چارلز سیگل استاد دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا و نویسنده کتاب «نابرنامه ‏ریزی: شهرهای قابل زندگی و انتخاب های سیاسی»[۱]، این رشته زمینه تفکیک زمین و طراحی خیابان و آزادراهها را فراهم آورد. این اقدامات وضع بسیاری از شهرها در آمریکا را نه تنها بهبود نداد،

جهانی شدن و نظریه جهان رها شده

کتاب گیدنز مطالب قابل توجهی در باب موضوع «جهانی شدن» و نظریه جهان رهاشده وی دارد و من از گذشته به این موضوع علاقه مند بودم، معرفی این کتاب را انجام می دهم. البته مطالعه سایر آثار او را که به فهم بیشتر از دگرگونی های اجتماعی، سبک زندگی، سوسیال دموکراسی، فرآیند مدرنیته، رابطه کنش انسانی و ساخت اجتماعی است به دوستان و دانشجویان توصیه می کنم.