رزومه

ارسال شده در توسط معینی
عابرشهر | AberShahr > درباره من > رزومه

سوابق تحصیلی
– دکترای شهرسازی (برنامه ریزی شهری) ۱۳۸۷، دانشگاه نیوکاسل ـ انگلستان
عنوان رسالۀ دکتری: شهرهای پیاده محور، ارزیابی اثرات محیطی بر روی حرکت پیاده در تهران
Pedestrian Oriented Cities: Assessing the Impact of Environment on Pedestrian Movement in Tehran
– کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل (بدون ارائۀ تز) ۱۳۷۳، دانشگاه صنعتی شریف
– مهندسی سیویل (عمران) ۱۳۶۹، دانشگاه بیرمنگهام، آلاباما ـ آمریکا

سوابق تدریس
– ۱۳۹۲ تا کنون: مدرس دانشکده شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ، واحد تهران مرکز ، واحد شهر قدس
– ۹۲-۱۳۸۸: پژوهشگر مهمان در دانشگاه یورک کانادا

دروس تدریس شده
– روش تحقیق- سمینار- کارگاه ۱ برنامه ریزی شهری- کارگاه ۱ برنامه ریزی منطقه ای، برنامه کاربری اراضی زمین- برنامه ریزی حمل و نقل- طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری، نظریه های برنامه ریزی شهری- روشهای برنامه ریزی شهری، مدیریت شهری، تجارب برنامه ریزی شهری، سمینار، نوسازی و بهسازی

مسئولیت ها

– ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰: مشاور شهردار مشهد مقدس
– ۹۶-۱۳۹۴: مشاور سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهر تهران – شهرداری تهران
– ۸۸-۱۳۸۶: مشاور برنامه ریزی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
– ۸۶-۱۳۶۹ : مدیرعامل و عضو هیئت مدیرۀ شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری (مجری طرح GIS شهرداری تهران)
– ۸۲-۱۳۷۸ : مشاور شهرسازی شهردار تهران
– ۱۳۷۷- ۷۹: عضو هیئت مدیرۀ شرکت یادمان سازه (مجری برج میلاد)
– ۷۸-۱۳۷۶: معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
– ۱۳۷۴: مجری طرح تهیۀ نقشۀ پوششی شهر تهران
– ۸۲-۱۳۷۱: عضو هیئت مدیرۀ سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری تهران
– ۱۳۶۹: مجری طرح GIS شهرداری تهران
– ۱۳۶۹: کارشناس ارشد انجمن شرکت های ساختمانی
– ۱۳۶۵ -۶۸ : مسئول لابراتوار کامپیوتر دانشکدۀ MBA در آمریکا به صورت نیمه وقت
– ۱۳۶۲: همکاری با آتلیۀ هنری در پاریس به صورت نیمه وقت
– مدیر مسئول مجلۀ شهرنگار (تخصصی شهرسازی و GIS) به مدت ۱۳ سال

تجارب حرفه ای
– عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های شواری اسلامی شهر مشهد مقدس
– عضو ستاد شهرهمگان شهر مشهد مقدس
– نمایندۀ شهرداری برای همکاری متقابل با شهرداری پاریس
– مسئول پاسخگویی به تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در ارتباط با موضوع تراکم
– مسئول ستاد بررسی ساخت وساز غیرمجاز نیروهای مسلح
– پیگیری برخی مصوبات کمیسیون مادۀ ۵، تراکم و ساخت وسازها
– حضور فعال در به کارگیری مهندسان مشاور شهرساز و معمار و نقشه بردار؛ استفاده از بخش خصوصی در همۀ پروژه های انجام شده
– شرکت در شورای معاونان و شهرداران مناطق شهرداری تهران به مدت ۵ سال
– راه اندازی منطقۀ ۲۲ شهرداری تهران و عضو شورای سیاست گذاری منطقۀ ۲۲
– شرکت در سمینارهای تخصصی داخل و خارج کشور به عنوان نمایندۀ شهرداری تهران
– شرکت فعال در هیئت مدیرۀ سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری، هیئت مدیرۀ شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری (مجری طرح GIS)، شرکت یادمان سازه (مجری طرح برج میلاد)، شورایعالی شهرسازی و معماری، کمیسیون مادۀ ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری، کمیسیون های تخصصی دولت و مجلس و شورای اسلامی شهر تهران، در ارتباط با شهرسازی
– مکانیزاسیون و آموزش مناطق شهرداری با سیستم های جدید رایانه ای
– راه اندازی مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران (TGIC) و موزۀ نقشۀ شهر تهران
– مدیریت در تهیۀ اطلس فارسی و انگلیسی شهر تهران (راهیاب)، بانک اطلاعات مکانی شهر تهران، نقشه و بانک اطلاعات ماهواره ای شهر تهران و تهیۀ بیش از ۱۵۰۰ برگ نقشۀ پوششی دیجیتال شهر تهران برای نخستین بار
– انتشار۵۱ شماره مجلۀ شهرنگار و ۴۸ عنوان کتاب شهرسازی، قوانین، مقررات و مصوبات؛ GIS
– جمع آوری، تدوین و مکانیزاسیون مصوبات موجود در شهرداری تهران (بیش از ۱۲ جلد)
– مکانیزاسیون نقشه های موجود در شهرداری تهران (بیش از ۱۰ هزار برگ)

تألیفات
– معینی، سید مهدی (۱۳۹۵)، شهر همگان، انتشارات آذرخش، تهران
– معینی، سید مهدی (۱۳۹۲)، فرآیندهای توسعۀ شهری (طرح ها و برنامه ها) با تأکید بر طرحهای تهران، انتشارات آذرخش، تهران
– معینی، سید مهدی (۱۳۹۰)، شهرهای پیاده مدار، انتشارات آذرخش، تهران
Moeini Mehdi (2011), Pedestrian Oriented Cities: Assessing the Impact of Environment on Pedestrian movement in Tehran, LAP Lambert Academic Publishing, 320 pages (in English(
– دیوید ال وربیلا (۲۰۰۶)، تحلیل های کاربردGIS ، ترجمۀ سید مهدی معینی و شهرام شهابیان (۱۳۸۴)، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران

مقالات فارسی
– حسین زاده، مهدی، معینی، سیدمهدی (۱۳۹۸)، ارزیابی کیفی فضاهای شهری کاربرد رویکرد کل نگر منظر در ارزیابی پروژۀ میدان شهدای مشهد، مجلۀ منظر، ۱۲، ۵۰ – ۶۱ ، بهار ۱۳۹۹
– معینی، سیدمهدی، ابراهیم پور، بهاره (۱۳۹۸)، فراترکیب مقاله های فارسی زبان علمی-پژوهشی با موضوع پیاده مروری بر سال های ۱۳۹۷-۱۳۸۰، فصلنامه مطالعات شهری
– معینی، سید مهدی (۱۳۹۸)، نقش گردشگری در احیای مراکز شهری، فصلنامه منظر و شهر، شماره ۴۰، صص ۲۷۰-۷
– عسگری، علی، معینی، سید مهدی و گلی، علی (۱۳۹۱)، بررسی ایجاد محدودۀ پیشنهادی طرح ترافیک شیراز از منظر ساکنان شهر، نشریۀ پژوهشی مدیریت شهری، سال دهم، شمارۀ ۲۹
– معینی، سید مهدی (۱۳۹۰)، خیابان های معاشرپذیر، محل درنگ و ماندن، ویژه نامۀ پیاده راه، سازمان زیباسازی و شهر تهران، دورۀ اول شمارۀ ۲، زمستان ۱۳۹۰
– معینی، سید مهدی (۱۳۹۰) دسترسی پیاده به ایستگاه های حمل ونقل عمومی، زندگی پیادۀ ایمن، مجلۀ علمی منظر، شمارۀ ۱۵، تابستان ۱۳۹۰
– معینی، سید مهدی (۱۳۸۶)، رفتار عابر پیاده در ارتباط با مکان های مسکونی و تجاری، مجلۀ هنرهای زیبا، شمارۀ ۳۲
– معینی، سید مهدی (۱۳۸۶)، لزوم هماهنگی بین خانواده اسناد هدایت و کنترل توسعۀ شهر تهران، شهرنگار، شمارۀ ۴۳
– معینی، سید مهدی (۱۳۸۵)، افزایش قابلیت پیاده مداری ـ گامی به سوی شهری انسانی تر، نشریۀ هنرهای زیبا، ۲۷-۵-۱۶
– معینی، سید مهدی و زرین، شهریار (۱۳۸۵)، شهرسازی کاغذی، شهرنگار، شمارۀ ۳۶
– معینی، سید مهدی (۱۳۸۶)، کندوکاوی در عملکرد ۱۰ سالۀ کمیسیون مادۀ ۵: درس هایی که می توان آموخت و تکرار نکرد، شهرنگار، شمارۀ ۳۶
– معینی، سید مهدی (۱۳۸۶)، آیا جایگزینی برای «شورای نظارت بر گسترش شهر تهران» به منظور تدوین سیاست گذاری جهت هدایت و کنترل این کلانشهر تدارک دیده ایم؟، شهرنگار، شمارۀ ۳۶
– معینی، سید مهدی (۱۳۸۶)، ضرورت مدیریت هماهنگ در GIS، شهرنگار، شمارۀ ۳۵
– معینی، سید مهدی (۱۳۸۶)، جایگاه پیاده در شهرهای جدید، شهرنگار، شمارۀ ۳۱
– معینی، سید مهدی (۱۳۸۴)، ضرورت GIS ملی و مشکلات فرارو ، شهرنگار، شمارۀ ۲۷
– معینی، سید مهدی (۱۳۸۴)، لزوم کاربرد GIS در مدیریت شهری، سمینار کاربرد GIS در مدیریت شهری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
– معینی، سید مهدی (۱۳۸۳)، تنگناها و رویکردهای GIS تهران، شهرنگار، شمارۀ ۱۶
– معینی، سید مهدی (۱۳۸۳)، تهران و بحران حریم، روزنامۀ همشهری، شمارۀ ۲۷ و ۲۹ دی ماه۱۳۸۱

مقالات انگلیسی
Hoseinzadeh, M & Moeini, S. M. (2020). The qualitative evaluation of urban spacecs, application of the holistic landscape approach in the evaluation of Mashhad Shohada square project. MANZAR, 12(50), 46-57.
۱۸۱-Asgary Ali, Moeini Mehdi, Mehregan Nader (2012), Willingness to Pay for Enhancing Local Emergency Preparedness Programs: Evidences from Canada, International Journal of Emergency Management , Vol. 8, No. 2, pp 168
۳۵۹-Moeini Mehdi (2012), Attitudes to Urban Walking in Tehran, Journal of Environment and Planning B, 39(2) 344
Alireza Mosavi-Jarrahi, Mehdi Moini, Mohammad-Ali Mohagheghi Mardawich Alebouyeh, Bahareh Yazdizadeh, Akbar Shahabian, Azin Nahvijo, Reza Alizadeh (2007), Clustering of childhood cancer in the inner city of Tehran metropolitan area: A GIS-based analysis, International Journal of Hygiene and environmental Health, No.210, pp 113ـ۱۱۹

سایر اطلاعات
آشنایی کامل به زبان های فرانسه و انگلیسی

Conferences Papers and Presentations
Moeini Mehdi (2009), Physical and Socio-cultural Influences on Pedestrian Experience of Urban Places in Tehran, 10th International Conference for Walking, Walk 21, NY
Moeini Mehdi (2006), Evaluation of the Pedestrian Movement (walkability) in CBDs, using GIS and the AHP method: A methodological approach, First Urban Design International Congress, Competition & Celebration (UDIC) Isfahan, Ira
Ghodosi M. and Moeini Mehdi (2006), Virtual Information System for Sustainable City Landscape, Sustainable City Conference, Tallinn, Estonia
Ziai Sany Ebrahim, Moeini Mehdi, and Sepanlou nejad Mehrdad (2006), An Urban Management Approach Based on Socioeconomic and Geo-statistical, The International Conference on Problem Solving Strategies & Techniques, Iran
Moeini Mehdi (2005), The Role of Pedestrian Trip in New Towns, International Conference on New Towns, Tehran, Iran
Ghodosi M. and Moeini Mehdi (2004), Virtual Information Technology for Urban Landscape, International Conference on Urban Planning, Sharjeh – Dubai
Poster Presentation of Clustering of childhood cancer in the inner-city of Tehran Municipality: A GIS based analysis (2005), fifth international, interdisciplinary conference on geo-medical systems, UK
Moeini Mehdi (2004), The interface between GIS System and Electronic Urban System, First Conference of Information Technology in Urban Planning, Tehran, Iran
Moeini Mehdi (2001), Digital Earth 2001: Beyond Information Infrastructure, Fredericton, Canada
Moeini Mehdi (2000), Participation in 19nd Remote Sensing and Photogrammetry International Association Conference of I.S.P.R.S. in Amsterdam
Moeini Mehdi (1998), Conference and workshop conference on GIS/RS, Greek
Moeini Mehdi (1997), Participation in GIS/GPS Conference ’97, Doha, Qatar
Moeini Mehdi (1996), The role of visual data in transportation and traffic, 1st Conference on Transportation and Traffic, Tehran, Iran
Moeini Mehdi (1994), Introduction to use of GIS in the Tehran Municipality, First Conference of Geometric, National Cartography Center, Tehran ,Iran

PROFILE

A City Development professional with over 10 years municipal management experience in land use planning and urban development with knowledge of legislative process, principals and techniques

SUMMARY OF QUALIFICATIONS

· Specialist in municipal requirements and city development with demonstrated ability to establish and maintain effective partnerships with council, municipal officials, agencies, boards and internal senior management to meet community needs
· Proven track record in coordinating/developing/implementing and presenting large scale plans, recommending policies/programs for utilization of land/physical facilities, delivery service, public realm and pedestrian
· Vast capacity in working with colleagues, officials and public to build and support programs in accordance with government policy for community official plan and development services planning for future physical arrangement and condition of a city
· Core competency in simultaneously linking and leading several multidisciplinary divisional project teams thus successfully meet timelines and corporate objectives
· Solid capacity to manage assigned projects; direct multiple urban teams and support staffing in accordance with approved plans/agreements to meet completion time lines, reporting, regulatory and status update requirements
· Comprehensive research and reporting skills of new proposals and projects/initiatives, plan and develop long range objectives in review/ approval plans and policies
· Experienced to lead professional teams, control and maintain project expenses to meet preset budget limits
· Results-oriented, big picture thinker, with strong organizational skills in motivating teams to excellence and providing solutions
· Proficient in surveying, data gathering, map generation and implementation of GIS Based Maps, and use of MS Office, MS Project, Visio, and database software
· PhD in Urban Planning/Eligible for Membership in the Canadian Institute of Planners (CIP)

EMPLOYMENT HISTORY

Visiting Researcher (Research Assistant) York University 2009-2012

Assistant to Director of Urban Planning Research & Planning Center of Tehran 2006-2008

· Served as project manager for diverse urban studies including the review of proposals, work products, and billings by outside consultants to solve city concerns

· Planned, researched, analyzed, and wrote various complex reports related to urban studies/ assignments and computed descriptive statistics to prepare reports for decision making by city manager or councils

· Participated as member of the planning/research committee to assess proposals and approve urban studies

· Researched world walking strategies and experience, pedestrian movement and public space to benefit policy and experience

Managing Officer and Geographic Information Center 1991-2006

Member of Board of Directors Affiliated to the Tehran Municipality

· Created and developed the municipal centre in the field of Geographic Information System comprised of 110 engineers, surveyors, IT, and planners to form a geographic information databank center for the city

· Directed the Geographic Information Centre to ensure updated graphic/non graphic changes for urban projects

· Provided, compiled, and analyzed graphic data and information on demographic, economic, legal, social, cultural, physical information and other factors affecting urban planning /land use for preparing development of land use plans and decision making

· Organized and created GIS Parcel-Based Maps from photogrammetric surveys and satellite imagery for use by municipal and private planners for rapid city development

· Outsourced more than 700 urban projects related to data gathering, surveying, engineering map production, urban studies, GIS, satellite imaginary to reduce time and costs

Urban Planning Consultant Tehran Municipality 1998-2003

· Counselled the Mayor Office in project development, implementation, administration, and information management to achieve a sustainable city

· Assisted in the development of comprehensive plans and programs for utilization of land and physical facilities for residential, commercial, industrial, and community use

· Participated, as officer/decision maker, in federal, city council, municipal, and local committees and commissions to defend or approve amendments, urban plans and policies

· Collaborated with consultant land use planners from the Comprehensive Planning and Development Review divisions, to evaluate amendments, projects and proposals

· Supported the planning Advisory Committee staff by coordinating and attending meetings, supplying technical assistance, advisory reports and helping the committee present proposals to shape or modify policies and ordinances

Mayor Deputy for Tehran Municipality 1997-1999

Architecture and Urban Planning Tehran.ir

· Evaluated Planning Act, City Master Plan, Provincial Policies and Legislation related to land use planning, zoning ordinance, and transportation planning to respond to city/people needs

· Implemented comprehensive Official Plan and Development Review Processes, as well as current regulations and evolving policy trends to improve city life

· Reviewed and evaluated environmental impact reports to city growth applying to specific private and public projects and programs

· Conferred with municipal, provincial and federal authorities, civic leaders, social scientists, lawyers, land developers, the public and special interest groups to formulate and develop land use or community plans

· Reviewed proposals and recommended land development concepts and plans for zoning, subdivisions, transportation, public utilities, community facilities, parks, agricultural and other land uses to balance all activities, transportation and resident areas in the community.

· Sustained in and presented urban plans to council and federal authorities to approve plan or rectify amendment

· Assessed existing laws, ordinances, community plans, and other regulations governing the use of lands to obtain better results

EDUCATION

PhD in Urban Planning Newcastle University,UK

Bachelor of Science in Civil Engineering Birmingham University, USA

Diploma in Mathematics and Physics Angers University, France

Language

Persian, English and French