احکام یکساله و روش اندازه‌گیری عملکرد

عملکرد برنامه‌ها یا افراد را در سازمان‌ها و نهادهای دولتی اندازه‌گیری کند. یکی از راهکارهای شناخته‌شده جهانی در این زمینه استفاده از شاخص کلیدی عملکرد یا همان KPI است که نشان می‌دهد ارزیابی و نظارت منظم بر عملکرد برنامه یا کارکنان، با خروجی موردنظر همراه می‌شود

ادامه مطلب

طرح لندن ۲۰۱۹ و چگونگی نظارت بر اجرای آن 

استراتژی توسعه فضایی لندن در قالب طرح لندن  ۲۰۱۹ دارای چارچوب یکپارچه اقتصادی، زیست محیطی، حمل و نقل و اجتماعی برای توسعه لندن در ۲۰-۲۵ سال آینده است که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۴۱ اجرا می شود. توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت، توسعه اجتماعی و ترویج بهبود محیط زیست در لندن بزرگ از اهداف اصلی طرح لندن است. همچنین در این طرح به اهداف زیر نیز تاکید شده است.

ادامه مطلب

لزوم تشکیل « دیدبان مستقل » برای سنجش کیفیت زندگی شهرها

با وجود انتشار گزارش های رسمی از طرف شهرداریها و شورای شهر از عملکرد خود،  بنظر می رسد که شهرهای بزرگ ما به خصوص تهران با توجه به تغییر مدیریت شهری حداقل چهارساله آن نیاز به ارایه تصویری از کیفیت زندگی و سلامت کلی شهر یا محله های آن به طور سالانه و مقایسه ای از طرف یک نهاد مستقل و غیر دولتی به عنوان «دیدبان تهران» به عنوان بازوی موثری برای مدیریت شهری دارد تا روندها و مسائل موثر بر کیفیت زندگی در شهر را از جهات مختلف کمی و کیفی ارایه دهد

ادامه مطلب

سنجش حال خوب شهر (تورنتو)

علائم یا نشانه های حیاتی شهرها داده های جمع آوری شده از منابع مختلف معتبر هستند که "نبض" شهر یا محله های آن را به عهده می گیرند. این نشانه ها(معیارها) مبتنی بر جامعه تصویری از کیفیت زندگی و سلامت کلی هر شهر یا محله های آن است. علائم حیاتی به اعضای جامعه، تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران کمک می کند تا پیشرفت شهرها را در جهت نتایج مثبت و معنادار در سطح جامعه اندازه گیری کنند و نیازها را به روشهای خاص و قابل اجرا بسنجند.

ادامه مطلب
همشهری

احکام یکساله و روش اندازه‌گیری عملکرد

عملکرد برنامه‌ها یا افراد را در سازمان‌ها و نهادهای دولتی اندازه‌گیری کند. یکی از راهکارهای شناخته‌شده جهانی در این زمینه استفاده از شاخص کلیدی عملکرد یا همان KPI است که نشان می‌دهد ارزیابی و نظارت منظم بر عملکرد برنامه یا کارکنان، با خروجی موردنظر همراه می‌شود

طرح لندن ۲۰۱۹ و چگونگی نظارت بر اجرای آن 

استراتژی توسعه فضایی لندن در قالب طرح لندن  ۲۰۱۹ دارای چارچوب یکپارچه اقتصادی، زیست محیطی، حمل و نقل و اجتماعی برای توسعه لندن در ۲۰-۲۵ سال آینده است که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۴۱ اجرا می شود. توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت، توسعه اجتماعی و ترویج بهبود محیط زیست در لندن بزرگ از اهداف اصلی طرح لندن است. همچنین در این طرح به اهداف زیر نیز تاکید شده است.

لزوم تشکیل « دیدبان مستقل » برای سنجش کیفیت زندگی شهرها

با وجود انتشار گزارش های رسمی از طرف شهرداریها و شورای شهر از عملکرد خود،  بنظر می رسد که شهرهای بزرگ ما به خصوص تهران با توجه به تغییر مدیریت شهری حداقل چهارساله آن نیاز به ارایه تصویری از کیفیت زندگی و سلامت کلی شهر یا محله های آن به طور سالانه و مقایسه ای از طرف یک نهاد مستقل و غیر دولتی به عنوان «دیدبان تهران» به عنوان بازوی موثری برای مدیریت شهری دارد تا روندها و مسائل موثر بر کیفیت زندگی در شهر را از جهات مختلف کمی و کیفی ارایه دهد