عابرشهر|AberShahr .:. در حال بارگذاری می باشد .:.

لیست مقالات، کتب و پایان نامه های فارسی مرتبط با موضوع پیاده

ارسال شده در توسط معینی
عابرشهر|AberShahr > کتابخانه > لیست مقالات، کتب و پایان نامه های فارسی مرتبط با موضوع پیاده

برای اطلاع علاقه مندانی که مایلند برروی موضوع پیاده کار نمایند، لیست مقالات، کتابها و پایان نامه های فارسی مرتبط با موضوع پیاده در این صفحه آمده است که تلاش می شود در آینده همواره بروز شوند. لذا دوستانی که می توانند به این لیست منابعی را اضافه نمایند، لطف کرده و منابع مورد نظر را به آدرس ایمیل من ارسال، تا به این منابع اضافه شوند.( آخرین بروز رسانی ۱۹ دیماه ۱۳۹۴)

مقالات فارسی

 1. ارزیابی تجارب جهانی حمل و نقل و سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری با تکیه بر پیاده مداری، حبیبی، کیومرث، نشریه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شمار۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲
 2. تعیین شاخصهای موثر در خلق مکانهای امن پیاده مدار جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی، نمونه موردی: خیابان بهار آزادی محله خاک سفید تهران، سیف الهی فخر، سپیده، لاریمیان، تایمازو معززی مهر طهران امیر محمد، نشریه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شمار۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲
 3. مقایسه تطبیقی قابلیت پیاده مداری در محلات مسکونی طراحی شده ازدیدگاه ساکنین، نمونه مطالعاتی: محله هفت حوض و فاز یک شهرک اکباتان در شهر تهران، حبیبی ، کیومرث، حقی ،محمدرضا و صداق تنیا، سعید، نشریه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۸، پاییز و زمستان، ۱۳۹۳
 4. مکانیابی و مکان گزینی مسیر پیاده در بافت فرسوده، محله سرشور مشهد، ریاضی، ف. و عبدی، ف. (۱۳۹۰)، همایش زندگی پیاده در شهر، تهران
 5. فرصتها و چالش¬های احداث پیاده- راه در تهران؛ ارزیابی و مقایسه ۱۱ پیاده راه تهران، فلاح منشادی، روحی، خداوردی (۱۳۹۲)، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران.
 6. امکان سنجی و ارزیابی اثرات احداث پیاده راه های تجاری ـ خدماتی در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار شهری (نمونه موردی حوزه میانی غربی شهر مشهد)، محمدنیای، ف. و فرید، س. (۱۳۸۹)، همایش توسعه شهری پایدار، تهران
 7. مقایسه تطبیقی پیاده¬راه سپهسالار و پیاده¬راه سپهسالار؛ از مشارکت تا مخالفت، فلاح منشادی، روحی، خداوردی (۱۳۹۲)، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران.
 8. جنبش پیاده گستری، رویکردی نو در احیاء مراکز شهری؛ مورد مطالعه پیاده راه تربیت ، رسول قربانی ، محمد جام کسری، پاییز ۱۳۸۹، مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای ، شماره ۶- ص ۵۵ تا ۷۲
 9. ضوابط و استاندارهای طراحی پیاده رو، کریک حسین زاده دلیر و خلیل ولیزاده کامران، نشریه دانشگاه علوم انسانی تبریز
 10. تاثیر قابلیت پیاده مداری محله ها بر رضایت مندی سکونتی، رضازاده، راضیه و لطیفی اسکوئی، لاله، مجله معماری وشهرسازی آرمان شهر، شماره ۱۳ صص ۳۲۱-۳۳۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۳
 11. بررسی و آزمون شاخص پیاده روی و ارتباط آن با محیط ساخته شده شهر، نمونه موردی :شهر قروه، مجله معماری وشهرسازی آرمان شهر، شماره ۱۱ صص ۳۸۳-۳۹۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲
 12. نقش عوامل طراحی در ارتقای سلامت و پیاده روی ساکنان، مطالعه موردی: محله مطهری مشهد، رازقی اصل، سینا و، علیمردانی، مسعود و زیبایی، نیکو، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری ، شماره ۱۰، بهار ۱۳۹۳
 13. مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی پیاده مداری با تاکید بر رویکرد نوشهرسازی، مطالعه موردی : فاز چهار مهرشهر کرج، پرتوی، پروین و تاجیک، آرزو، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری ، شماره ۹، زمستان ۱۳۹۲
 14. شناسایی نحوه و میزان تاثیر عناصر پیاده روهای شهری بر ابعاد و مولفه های سلامت عابران، غفاریان شعهاعی، مهران، نقصان محمدی، محمد رضا و تاجدار ، وحید، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری ، شماره ۷، تابستان ۱۳۹۲
 15. عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری – خلق یک فضای شهری سرزنده با تکیه بر مفهوم “مرکز خرید پیاده” ، مریم خستو و نوید سعیدی رضوانی، نشریه هویت شهر/ سال چهارم/ شماره ۶/ بهارو تابستان ۸۹
 16. بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری، خشایار کاشانی جو، نشریه هویت شهر/ سال چهارم/ شماره ۶/ بهار و تابستان ۸۹
 17. رفتار عابر پیاده ، درارتباط با مکان های مسکونی و تجاری ، سید مهدی معینی ،۱۳۸۶، مجله هنرهای زیبا، شماره ۳۲ ،
 18. افزایش قابلیت پیاده مداری- گامی بسوی شهری انسانی تر، سید مهدی معینی، ۱۳۸۵، نشریه هنرهای زیبا، ۲۷-۵-۱۶
 19. تحلیل راهبردی استفاده از فضاهای پیاده محور در طراحی شهری با تاکید بر آلاینده های شهری، محمد رضا بمانیان، فهیمه یاری، سید علی پور حسین، مصطفی شمشیر بند، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، ۱۳۹۱
 20. پیاده راه – فضایی شهرُی در خیابان برای تعاملات اجتماعی –مطالعه موردی : خیابان صبا، سیروس الهی، سومین کنفرانس ملی عمران شهری
 21. نقد و و تحلیل کالبد پیاده راه به عنوان یک عنصر زنده شهری و شریان زندگی اجتماعی و مدنی در شهر تهران، محمد مهدی محمودی، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲
 22. امکان سنجی ارتقاء کیفیت محیط از طریق پیاده راه سازی محورهای شهری – مطالعه موردی: محور خیابان ارم بخش مرکزی شهر قم، مجتبی رفیعیان، اسفندیار صدیقی و مرضیه پورمحمدی، مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای، سال سوم، شماره یازدهم، زمستان ۱۳۹۰
 23. بازشناخت جنبش پیاد ه مد اری در پایداری فضاهای متراکم شهری، محمد جواد فیضی، آزیتا رجبی و یاسمن حسینی،  مدیریت شهری،  شماره ۳۰ پاییز و زمستان ۹
 24. بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاد ه راهها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی مطالعه موردی؛ محورهای تربیت و ولیعصر تبریز(۱۳۹۱)، شهاب عباس زاده و سودا تمری، فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات شهری، شماره ۴
 25. پیاده رو، عرصه ای بر تعاملات اجتماعی- مطالعه موردی: خیابان ولی عصر تهران، محمد مهدی محمودی،  نامه علوم اجتماعی ، زمستان ۱۳۸۸، ۱۷(۳۷)
 26. ساماند هی و طراحی حرکت عابر پیاد ه به منظور ارتقاء حیات شهری، یزد چی- ش ، مرد اد ۱۳۸۹ ، نشریه اینترنتی نوسازی، شماره ۹، ص ۱٫
 27. نگاهی به تجربیات موفق شهرداری تهران در ایجاد پیاده راه های تجاری و گردشگری در بافت فرسوده ، راهبردی برای تسریع نوسازی، وحید یگانه دستگردی، اقتصاد شهر، تابستان ۱۳۸۹
 28. محور های پیاده حافظ پایداری مراکز کهن شهری، کمال یوسف پور،۱۳۸۳
 29. سیر تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری،خشایار کاشانی جو و سید مجید مفیدی شمیرانی، نشریه هویت شهر/ سال سوم/ شماره ۴/ بهار و تابستان ۸۸
 30. ارزیابی و تحلیل اثربخشی پل های عابر پیاده درون شهری، هاشم نیکومرام ، حسین وظیفه دوست و سروش خانی، نشریه هویت شهر/ سال دوم/ شماره ۲/ بهار و تابستان ۸۷
 31. برخوردی روشمند در مدیریت حرکت عابرپیاده، نمونه موردی منطقه شش، هفت و هشت، امید ریسمانچیان
 32. پیاده راه عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی ، محمود شکوهی دولت آبادی و محمد مسعود، نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران – شماره ۱، پاییز ۱۳۸، صفحات – ۶۶-۵۵ شماره ۱، پاییز ۱۳۸
  • جایگاه سفرهای پیاده در شهرهای جدید، سیدمحمد مهدی معینی، همایش بین المللی شهرهای جدید، ۱۳۸۳
 33. خیابانها می توانند باعث مرگ شهرها شوند (رهنمودهایی برای طراحی خیابان در شهرهای جهان سوم)، اپلیارد- دونالد (۱۳۸۲) ، ترجمه نوین تولایی، فصلنامه آبادی، شماره ۳۹
 34. لاله زار عرصه تفرج از باغ تا خیابان- شکل گیری خیابان به سبک اروپایی در دوره ناصرالدین شاه، سید محسن حبیبی و زهرا اهری، نشریه هنرهای زیبا، شماره ۳۴، ۱۳۸۷
 35. اهمیت فضاهاى پیاده در شهرهاى هزاره- سوم، کاشا نی جو، خشایار، ، ۱۳۸۵، فصلنامه جستارهاى شهرسازى. سال پنجم. شماره ۱
 36. دیدگاهای موجود در توسعه شبکه معابرپیاده، رحمت محمدزاده، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
 37. اصفهان شهری برای عابر پیاده، فقیه، نسرین. دوره ۱۳، ش ۱۵۲ (خرداد۵۴)
 38. مناسب سازی محیط شهری برای عابر پیاده، نسیم ایرانمنش، مهندسی مشاورسازواره نو
 39. عابر پیاده در سامان دهی حمل و نقل شهری، ستایش ولی پور جعفر و احمدزاده نادر،
 40. ساماندهی و طراحی حرکت عابر پیاده به منظور ارتقائ حیات شهری- امامزاده یحیی ، شیوا یزدچی، سازمان نوسازی شهرداری تهران، سال دوم- شماره ۹- مرداد ماه ۱۳۸
 41. پیامدهای استفاده از تلفن همراه بر عابران پیاده هنگام عبور از عرض خیابان، محمدرضا احدی واحسان کاشی، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک/ سال سوم، شماره ۸، بهار ۱۳۸۷
 42. خیابانهای معاشر پذیر – محل درنگ و ماندن، سید مهدی معینی، ویژه نامه پیاده راه “شهر -زندگی – زیبایی ” ، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، زمستان ۱۳۹۰
 43. ارائه طرح جدید خط کشی عابر پیاده به منظور افزا یش ایمنی وکاهش هز ینه، غلامحسین سلمانی زرنق و محمد باقر اسدی،
 44. مسیر پیاده گردشگری، محسن حبیبی، ۱۳۸۰، نشریه هنرهای زیبا، ۹-۴۳-۵۱
 45. شهرهای پیاده با روح، دنا حسن آقایی، ۱۳۸۳، نشریه ساختمان آبان و آذر
 46. بررسی طرح ایجاد پیاده راه شهر در خیابان لاله زار، محمدی، محمدباقر؛ (پاییز ۱۳۸۳ )، مجله تازه های ترافیک، شماره ۲۳ ، سال پنجم.
 47. تسلط سواره، ظلم مضاعف بر پیاده ، فراهانی، پروین؛ آذر ۱۳۸۲، مجله شهرداری ها، ضمیمه شماره ۵۵ ، ویژه نامه شماره ۱۱
 48. توسعه پایدار شهری با تاکید بر حرکت عابر پیاده در آسیا، ملیحه احمدی و فرح حبیب، ۱۳۸۷، فصلنامه علوم و و تکنولوژی محیط زیست، ۱۰(۳)
 49. میدان های پیاده شهری، بینش ساویز،رضا فرشته خو و کورش متین، ۱۳۸۰، فصلنامه معماری و شهرسازی، ۶۲-۶۳
 50. مقدمه ای بر طراحی پیاده راه ها، حسینیون، سولماز (خرداد ۱۳۸۳، مجله شهرداری ها، شماره ۶۱ ، سال ششم
 51. مفاهیم و مبانی پیاده راه سازی ، مهدیزاده، جواد؛ ۱۳۷۹، مجله شهرداری ها، شماره ۱۹ ، سال دوم
 52. )، مطالعات و طراحی فاز ۱ و ۲ مسیر ویژه عابر پیاده در خیابان صف (حد) ؛ مهندسان مشاور نوژان عمران، ۱۳۸۱، حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
 53. پیاده راه و حیات مدنی، جلیلیان، الهام، ( ۱۳۸۷ ) ،ماهنامه دانش نما، شماره ۱۶۴ ، تهران
 54. نقش گردشگری در احیای مراکز شهری، سید مهدی معینی ۱۳۹۲،
 55. بررسی امکان ایجاد مسیرهای پیاده رو و دوچرخه جهت کاهش حجم ترافیک درون شهری در محدوده شهرداری منطقه ١١ تهران، اصغری، محمد و سعید اکبری، شهرداری تهران
 56. شهرسازی نوین ؛ کاهش وابستگی به اتومبیل در جهت دستیابی به حمل و نقل شهری پایدار، حمید شیر محمدی و سبحان سورتیجی، Computer For Civil Softeare Engineering Group : www.CCSofts.com , CompCivil.com
 57. ﻣﻴﺮزاﻳـــﻲ و ﻫﻤﻜـــﺎران(۱۳۸۹)، ارزﻳـــﺎﺑﻲ ﺗـــﺎﺛﻴﺮات اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﭘﻴـــﺎده راه ﺳـــﺎزی ﺧﻴﺎﺑـــﺎن ۱۵ﺧﺮداد، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

پایان نامه ها

۱-امکان سنجی پیاده راهسازی محیط پیرامون حرم حضرت معصومه (س) با تاکید بر ارتقاء امنیت اجتماعی، پورمحمدی، مرضیه، ۱۳۸۹،پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده هنرو معماری، دانشگاه تربیت مدرس

۲-برنامه ریزی در راستای جداسازی ترافیک سواره و پیاده در فضاهای شهری (مورد مطالعه: بافت مرکزی تجریش )، فرزبود، سولماز (۱۳۸۴ ) ، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی ، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

۳-سنجش اثرات سیاست ایجاد محورهای پیاده شهری در ارتقا کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی : خیابان تربیت تبریز)، صحافنیا، بهاره ، (۱۳۸۷ )، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

۴-تهیه سند معطوف به حضور پیاده گذرامام زاده یحیی تهران ، ملک ماندانا، ۱۳۸۵،پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

۵-تأثیر طرح های پیاد ه محور بر توسعه ی پاید ار شهری با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی، صابر منش، علیرضا ، ۱۳۸۸ ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد تهران مرکزی.

کتاب ها

۱- تسهیلات پیاده روی ، جلد ا-۲-۳، دفتر امور فنی و تدوین معیارها، ۱۳۷۶، انتشارات سازمان برنامه و بودجه ۴۸/۰۰/۷۶، با ههمکاری مهندسین مشاور گذر راه

۲-آئین نامه طراحی راههای شهری،وزارت مسکن و شهرسازی، مسیرهای پیاده

۳- اصول برنامه ریزی (طراحی) تردد عابر پیاده و دوچرخه، هرمان کنف لاخر، ترجمه فریدون قریب، ۱۳۸۱، چاپ انتشارات دانشگاه تهران

۴- شهرهای انسان محور ، تیبالدز، فرانسیس ، ( ۱۳۸۵ )،ترجمه حسن علی لقایی و فیروزه جدلی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران

۵-ارزیابی پیاده راههای تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، شهرداری تهران، ۱۳۹۰

۶-ویژه نامه پیاده راه “شهر -زندگی – زیبایی ” ، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، زمستان ۱۳۹۰

۷-پیاده راه ها ، خشاریار کاشانی جو،انتشارات آذرخش ، ۱۳۸۹

۸- شهرهای پیاده مدار ، سید مهدی معینی ، انتشارات آذرخش، ۱۳۹۰

۹-طراحی پیاده راهای در شهر تهران – با تمرکز بر نیازهای اجتماعی ، مهرداد کریمی و صمد نگین تاجی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ، دانش شهر ۱۲۳، ۱۳۹۱

۱۰- برنامه ریزی و طراحی برای پیاده ها، بصیری، رضا ، ۱۳۸۸ ، چاپ اول، انتشارات طحان

پاسخی بگذارید