اهمیت جداره های خیابان

ارسال شده در توسط معینی
عابرشهر | AberShahr > پیاده مداری > اهمیت جداره های خیابان

تجربه شهری مردم در تماس با “قلمرو عمومی”[1] شکل می گیرد  قلمرو عمومی معنای گسترده تری از “فضای عمومی”[2] دارد که شامل نمای ساختمان ها و هر آنچه را که می تواند در دید عابر پیاده دیده شود.، باشد.  نمای ساختمانی ممکن است، زشت باشد، اما آنچه در دید عابرین قرار می گیرد، می تواند دارای جدارهای فعال و پر جنب و جوشی باشدکه آثار مثبتی بروی پیادگان دارد.  بر عکس یک ساختمان می تواند بسیار زیبا باشد، اما اگر طبفه همکف آن دارای دیوار مرده و بدون فعالیت باشد ، تجربه عابرین در سطح آن خیابان به سختی مثبت است

wall1

سمت راست : بدنه پر جنب و جوش و سرزنده سمت چپ : دیوار و جداره مرده

خیابان مکانی است که پنجره های زیادی به آن گشوده می شود  و مستقیما در معرض دید استفاده کنندگان آن بخصوص پیادگان قرار دارد و درک می شود. و بطور وضوح  مرز بین فضاهای عمومی و خصوصی را مشخص می کند. اگرچه جایگاه پیادگان در خیابانها با ازدحام خودرو و تسلط آن، تغییر محسوسی یافته است، اما هنوز هم بسیاری از خیابانها در اشتغال پیادگان می باشند . پیادگان علاوه بر حضور فیزیکی در فضاهای عمومی، حضوری ذهنی و ادراکی نیز دارند. جداره های[3] خیابانها یا همان بدنه و پایه های اصلی ساختمانها از عناصر چند لایه بسیار مهم و جذااب در ایجاد تجربه، دانش ، خاطره، مکث و احساس تعلق به مکانهای شهری می باشند که باعث می شود تا پیادگان زیادی را جذب خود نمایند. مسیرهای پیاده حتا اگر از کیفیت فیزیکی بسیار خوبی برای پیادگان برخوردار باشند اما نباید فراموش کرد که در صورتیکه  فاقد ارزش ذاتی و بصری در جداره های خود باشند،  تنها مسیری خسته کننده برای عبور تلقی می شوند و به عنوان مقصد به حساب نمی آیند. چرا که مسیرهاییکه به عنوان مبدا و مقصد برای پیادگان انتخاب می شوند، دارای ویژگیهای مهمی از جمله کاربری متنوع، جداره های جذاب، محلی برای نشستن ، درنگ ، صحبت، مراوده، گفتگو و در نهایت تعاملات اجتماعی می باشند

wall 2

wall3

ویترین بوتیک ها که به روی خیابان باز می شوند ، درب و سالن رستورانهایی که بروی خیابان گشوده می شود و صندلیهای رستوران هاییکه در جوار پیاده رو ها و در گنار خیابان پذیرای مشتریان هستند و قسمتی از پیاده رو ها را اشغال کرده اند و مردم را دعوت به نشستن بر روی آنها می کنند، بوهای خوش، صداهای دلنشین،  زیباییهای بصری در خیابان ، همه و همه حکایت از جذابیت و سرزندگی خیابان برای جذب بیشتر عابرین پیاده نه تنها به عنوان رهگذر بلکه برای افرادیکه با اینگونه مکانها ایجاد ارتباط و همزیستی می کنند، فراهم می آورند.  همچنین اقتصاد شهری به جذابیت جداره های خیابان ها ، سر زندگی،  جنب و جوش و تعدادعابرینی که از آن خیابانها عبور می کنند و خرید می نمایند نیز به رابطه تنگاتنگی دارد

 wall4

اغتشاش و ناهماهنگی موجود در جداره های خیابانها و عدم بهره گیری مناسب از عناصر منظر در سیمای شهری،  نوعی خلاء در برآوردن نیازهای روحی و عاطفی مردم در فضاهای عمومی و منظر شهر را فراهم می آورد که نه تنها باعث ناامنی، تنش های عصبی و روحی و نهایتا آسیب های اجتماعی برای شهروندان می شوند،  بلکه موجب به حاشیه راندن بسیاری از پیادگان از متن فضاهای شهری می گردند و آنها را برای تامل و مکث در اینگونه فضا ها دلسرد کرده و بطرف استفاده بیشتر از خودرو متمایل می نماید

the-city-at-eye-level برای مطالعه بیشتر به فایل زیر مراجعه نمایید

Meredith Glaser, Mahijs Van’t Haff and Hans Karssenberge (2012) , The City at eye level- Lessons for street plinths , Published by Eburon Academic Publisher , Delft,The Netherlands

[1] -Public Realm

[2] -Public Space

[3]– Plinth

A plinth is the ground floor of a building.

Plinths are part of a vivid and vibrant city life and city spaces: providing comfort, social interaction and eyes on the street.

معینی
smmoeini@gmail.com
سلام، به عابر-شهر خوش آمدید. اینجا وبگاه شخصی سید محمد مهدی معینی فارغ التحصیل دکترای شهرسازی با گرایش برنامه ریزی شهری از دانشگاه نیوکاسل-انگلستان است. تحصیل و زندگی در شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی همراه با بیش از 20سال سابقه کار اجرایی و پژوهشی در مدیریت شهر تهران تجربه ای بس گرانقدر است که امیدوارم بتوانم از این طریق حاصل آنرا به دیگران انتقال دهم.