مصاحبه

عابرشهر | AberShahr > مصاحبه

توسعه عدالت‌محور شهر

انتظار می‌رود منتخبان شورای شهر ششم، هنگام تنظیم سیاست‌های اداره شهر، به این سؤال پاسخ شفافی دهند که چه برنامه یا سیاست‌هایی در متن شهر، عدالت بیشتری را برای شهروندان ایجاد خواهد کرد؟ گرچه مفهوم عدالت در متون اسلامی و در سیره حضرت علی(ع)، حیات قانون، رستگاری و کرامت همگان است و قصد من در این یادداشت، بسط این موضوع از بعد آموزه‌های دینی نیست اما مفهوم و رعایت عدالت به‌طور عام در ادبیات رایج باید بر همه تصمیمات عمومی در اداره و مدیریت شهر تأثیرگذار باشد و همچنین از دید چشم‌انداز «شهر خوب / عدالت‌محور» برای ایجاد‌ام‌القرای اسلامی (شعار این دوره شورا) نیز مسائلی مانند کارآمدی یا منافع عمومی بر اقدامات شهری در اولویت تصمیمات جمعی قرار گیرد.