عابرشهر|AberShahr .:. در حال بارگذاری می باشد .:.

مصاحبه

عابرشهر|AberShahr > مصاحبه

الزام در فرآیند بازنگری طرح های توسعه

تهیه و تصویب طرح های توسعه شهری از جمله طرحهای جامع و تفصیلی دارای فرآیند طولانی می باشند و پس از ابلاغ نیز طی یک دوره زمانی کوتاه نیاز به بازنگری دارند که متاسفانه فرآیند بازنگری آنها تاکنون به طور شفاف پیش بینی نشده است. این یادداشت به بهانه طرح «ارزیابی و آسیب شناسی طرح تفصیلی شهر تهران و ارایه الگوی بازنگری آن» که در حال حاضر توسط مشاور شهرداری تهران تهیه می شود به نکاتی چند در مورد فرآیند این بازنگری طرح اشاره دارد: