شهر

عابرشهر | AberShahr > شهر

برنامه ریزی همکارانه؛ شکل دهی به مکان ها در جوامع چند پاره

از دهه ۱۹۷۰ میلادی انتقاد نسبت به برنامه ریزی و نظریه های پایه آن به ویژه در بریتانیا شدت گرفت گرایش به جلب مشارکت مردمی در برنامه ریزی به همراه انتقادات شدید از نظام سیاسی- اقتصادی لیبرالیستی و نوکلاسیک سبب شد تا توجه برنامه ریزان به کارگیری نظریه کنش ارتباطی جلب  شود.

مواجهه با شهر

کتاب “مواجهه با شهر”به همت منوچهر طبیبیان، نوید پور محمد رضا و حامد ولدخانی توسط انتشارات دانشگاه تهران (۱۴۰۰) در ۷۳۲ صفحه منتشر شد. این کتاب به نوعی قسمتی تاریخ شفایی شهر و شهرسازی معاصر ایران است.